BAN DIMARTS 21 DE MAIG DE 2019.

SERVEIS SOCIALS INFORMEN DE LA RECUPERACIÓ DE LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL DE LES PERSONES CUIDADORES NO PROFESSIONALS DE PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (R.D.L. 6/2019 DEL DIA 1 DE MARÇ; B.O.E. NÚM. 57, DE DATA 7 DE MARÇ DE 2019).
ES PRETÉN COBRIR LES COTITZACIONS DE LES CUIDADORES, PER DEDICAR-SE DE MANERA EXCLUSIVA O EN UN ALT PERCENTATGE A LA CURA D'UN FAMILIAR DEPENENT, NO PODENT EXERCIR TREBALL REMUNERAT. ES TRACTA D'UN COL·LECTIU FEMINITZAT GAIREBÉ AL 100%.
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN PASSAR PER LA TREBALLADORA SOCIAL DIMARTS I DIVENDRES EN HORARI DE 8.00 A 15.00