Pla Local Cremes

"PLA LOCAL DE CREMES"

D'acord amb el que establix l'Orde de 30 de març de 1994 de la Conselleria de Medi Ambient, per la que es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV núm. 2245 del 14-04-94), en el seu capítol III, dicta les normes perquè les entitats locals puguen elaborar, amb la participació dels Consells locals Agraris, plans locals de cremes que arrepleguen les peculiaritats de la zona quant a tipus de cultiu, meteorologia, etc.

A fi de previndre possibles incendis forestals, és convenient redactar un Pla Local de Cremes, com a normativa reguladora fonamental en la gestió de l'ús cultural del foc.

En tot el no previst en el present pla, caldrà ajustar-se al que disposen les normes d'aplicació general reflectides en l'esmentada Orde de la Conselleria de Medi Ambient.

Entre els dies 1 de juny i 30 de setembre del 2011 quedaren prohibides les cremes de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals. Es concediran permisos especials amb l'autorització prèvia de l'Agent Mediambiental i l'Ajuntament.